Door verder te klikken op onze website, accepteer je onze cookies. Wij analyseren op deze manier onze website met als doel de website nog gebruiksvriendelijker te maken.
Uiteraard zullen wij deze gegevens niet met derden delen. Meer weten?

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepalingen

1.1 Afvoeren: afvoeren van afval- en reststoffen van de opdrachtgever naar een beheerinrichting.
1.2 Beheerinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor nuttige toepassing en verwerking.
1.3 Inzamelmiddel: elk middel dat ontworpen is voor het tijdelijk opbergen en transporteren van afval en reststoffen. 1.4 Levertijd: tijd tussen het verstrekken van de opdracht en uitvoeren van de opdracht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met Regio-rolcontainer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Indien Regio-rolcontainer een offerte uitbrengt, zal de offerte altijd vrijblijvend zijn en 1 maand geldig zijn.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging die door Regio-rolcontainer aan de opdrachtgever wordt verzonden. Deze orderbevestiging geldt als acceptatie van het aanbod en is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na datum van verzending van de orderbevestiging schriftelijk het tegendeel te kennen heeft gegeven, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van deze bevestiging akkoord te zijn.
3.3 Indien en voor zover geen orderbevestiging van de zijde van Regio-rolcontainer is uitgegaan en er toch uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door Regio-rolcontainer verstrekte transportbegeleidingsbrieven.
3.4 Indien Regio-rolcontainer binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, komt geen overeenkomst tot stand.

4. Duur van de overeenkomst

4.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor een termijn van 24 maanden, tenzij anders overeengekomen, met telkenmale stilzwijgende verlenging voor één jaar, tenzij deze overeenkomst uiterlijk 6 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd.
4.2 De afvoer van de afval- en reststoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende in de overeenkomst overeengekomen periode in een bepaalde frequentie of op afroep van de opdrachtgever.

5. Het afvoeren van afval- en reststoffen

5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt Regio-rolcontainer de opdrachtgever mede welke stoffen uitsluitend mogen worden aangeboden ("acceptatievoorwaarden"). Regio-rolcontainer verstrekt de opdrachtgever een exemplaar van de acceptatievoorwaarden die naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst.
5.2 Het staat Regio-rolcontainer gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de stoffen die uitsluitend mogen worden aangeboden. Regio-rolcontainer stelt de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen en de ingangsdatum daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid, tenzij de wijzigingen door de overheid zijn opgelegd, dat deel van de overeenkomst waarop de wijzigingen van toepassing zijn te ontbinden binnen één maand na bekendmaking van de wijzigingen.
5.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 zal de opdrachtgever de inzamelmiddelen niet gebruiken voor vloeibare, vluchtige, licht ontvlambare, explosieve, etsende, stank verspreidende, zelfontbrandende, sterk stuivende, bijtende, brandende, smeulende, radioactieve,slachtafval en gevaarlijke afvalstoffen, dan wel voor op enige andere wijze voor de gezondheid van mens of dier schadelijke stoffen, tenzij dit in de acceptatievoorwaarden uitdrukkelijk wordt toegestaan.
5.4 Inzamelmiddelen worden door of namens Regio-rolcontainer ter beschikking van de opdrachtgever gesteld. Regio-rolcontainer zorgt dat de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen geschikt zijn voor de overeengekomen afvalsoort. Regio-rolcontainer draagt zorg voor het normale onderhoud aan de inzamelmiddelen.
5.5 Regio-rolcontainer is bevoegd een inzamelmiddel, dat afvalstoffen bevat die overeenkomstig de acceptatievoorwaarden niet mogen worden aangeboden, te weigeren af te voeren en/of te legen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.6 Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de beheerinrichting blijkt dat het inzamelmiddel afvalstoffen bevat die overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is Regio-rolcontainer bevoegd het inzamelmiddel terug te voeren naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere beheerinrichting. De (extra) kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de opdrachtgever.
5.7 In het geval het inzamelmiddel is overbeladen, of verkeerd is beladen, dit ter beoordeling van Regio-rolcontainer , is Regio-rolcontainer gerechtigd de afvoer van het inzamelmiddel te weigeren. De kosten die met deze weigering gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.8 De uiteindelijke vaststelling van gewicht en afvalsoort vindt plaats door of vanwege Regio-rolcontainer.

6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van Regio-rolcontainer inzake de wijze waarop de afval en reststoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
6.2 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de samenstelling van de afval- en reststoffen. Desgewenst kan Regio-rolcontainer van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij het aanbieden dan wel afvoeren van de afval- en reststoffen schriftelijk opgave doet van de samenstelling.
6.3 De opdrachtgever is verplicht de door Regio-rolcontainer verstrekte transportbegeleidingsbrief op volledigheid en juistheid te controleren en voor akkoord te ondertekenen. Indien deze brief, in uitzonderlijke gevallen, niet door Regio-rolcontainer wordt verstrekt dient de opdrachtgever Regio-rolcontainer een volledig en naar waarheid ingevulde transportbegeleidingsbrief te verstrekken.
6.4 De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening alle verlangde medewerking te verlenen en zorg te dragen voor een geschikte en in deugdelijke staat verkerende ruimte voor het plaatsen en onderhouden van inzamelmiddelen. Deze ruimte dient onder alle omstandigheden, behoudens overmachtsituaties, zonder belemmeringen goed bereikbaar te zijn, ook voor zwaar materieel.
6.5 De opdrachtgever dient bij werkzaamheden, die door de opdrachtgever aan Regio-rolcontainer zijn opgedragen, de vanwege de overheid en/of Regio-rolcontainer geldende arbeidsomstandigheden, milieuvoorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
6.6 De opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader voor de inzamelmiddelen te zorgen. Dit houdt bij (rol)containers onder andere in dat de opdrachtgever zorgt dat de containers regelmatig van binnen en van buiten gereinigd worden. De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen.
6.7 De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en indien de inzamelmiddelen buiten worden geplaatst draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende verlichting, signalering en bebakening, een en ander in overeenstemming met plaatselijke bepalingen.
6.8 Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de opdrachtgever verboden de in de overeenkomst genoemde afval- en reststoffen anders dan door de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen en/of anders dan door Regio-rolcontainer , of haar onderaannemers, af te laten voeren, zulks behoudens schriftelijke toestemming van Regio-rolcontainer .
6.9 Eventuele schade aan een geplaatst inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk aan Regio-rolcontainer te worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden inzamelmiddelen worden door Regio-rolcontainer vervangen.
6.10 Het is de opdrachtgever verboden de inzamelmiddelen te onderverhuren of aan een derde ter beschikking te stellen.
6.11 Het is de opdrachtgever niet toegestaan inzamelmiddelen te hijsen en te verplaatsen. Uitsluitend indien Regio-rolcontainer dat uitdrukkelijk voor een bepaald type inzamelmiddel heeft toegestaan, is hijsen en verplaatsen toegestaan, doch uitsluitend voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.12 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle documentatie, offertes, tekeningen, beschrijvingen, technische bescheiden en andere bedrijfsinformatie alsmede knowhow in de ruimste zin van het woord, afkomstig van of met betrekking tot Regio-rolcontainer die vertrouwelijk te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, tenzij de betreffende informatie kenbaar is in het publieke domein.
6.13 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.12 zal de opdrachtgever jegens Regio-rolcontainer een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van 2.500 euro per overtreding en 1.000 euro voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop een overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van Regio-rolcontainer krachtens de wet of de overeenkomst, zoals het recht van Regio-rolcontainer om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of schadevergoeding te vorderen, almede om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog mocht bestaan.

7. Eigendomsovergang

7.1 De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige acceptatieprocedure van Regio-rolcontainer is doorlopen.
7.2 Bij koop van inzamelmiddelen door de opdrachtgever, vindt levering daarvan plaats af fabriek en onder het in 7.4 vermelde eigendomsvoorbehoud.
7.3 Indien de opdrachtgever bij koop van de inzamelmiddelen in verzuim blijft met afname van de inzamelmiddelen is Regio-rolcontainer gerechtigd hieruit voortkomende kosten van opslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.4 De eigendom van de inzamelmiddelen gaat op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan Regio-rolcontainer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Regio-rolcontainer is voldaan.

8. Prijzen

8.1 Prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., milieuheffingen, milieudienstentoeslag, kredietbeperking en administratiekosten.
8.2 Regio-rolcontainer  is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voor zover de kostprijs van de door Regio-rolcontainer uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen, energie, kapitaal, arbeid en afval- en reststoffenbeheerskosten. Van iedere verhoging zal Regio-rolcontainer op verzoek en te goeder trouw verantwoording afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen afval- en reststoffenbeheerskosten, wordt verhoogd met meer dan 5% per periode van zes maanden heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens zes maanden.
8.2 De tarieven die gehanteerd worden zijn op basis van 90 kilogram per kubieke meter.
8.3 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, die benodigd zijn voor het plaatsen van de inzamelmiddelen en eventueel terzake verbeurde boetes komen voor rekening van de opdrachtgever.

9. Betaling

9.1 Betaling geschied doormiddel van automatische incasso.
9.2 Indien overeengekomen met de Regio-rolcontainer kan betaling geschieden op rekening. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
9.3 Bij te late betaling is de opdrachtgever, nadat de betalingstermijn is verstreken, rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente, te berekenen over het factuurbedrag.
9.4 Regio-rolcontainer is nadat de betalingstermijn ongebruikt is verstreken zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, of indien de werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten.

10. Uitvoering van de dienstverlening

10.1 De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld. Iedere termijn waarbinnen Regio-rolcontainer een prestatie dient te verrichten geldt nimmer als fatale termijn.
10.2 Regio-rolcontainer heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten. Bij onderaanneming blijft Regio-rolcontainer verantwoordelijk voor het afval- en reststoffenbeheer.
10.3 De opdrachtgever zal Regio-rolcontainer alle gegevens verschaffen die Regio-rolcontainer naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst. In ieder geval wordt van de opdrachtgever verwacht dat deze uiterlijk 1 maand na ondertekening van de overeenkomst een kopie van de lopende afvalverwerkingsovereenkomst aan Regio-rolcontainer overhandigt, zodat de ingangsdatum van de overeenkomst tussen Regio-rolcontainer en de opdrachtgever kan worden bepaald. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het bedoelde kopie contract overhandigt, zal de ingangsdatum van de overeenkomst worden vastgesteld op 1 jaar na datum ondertekening van de overeenkomst.
10.4 Regio-rolcontainer staat niet in voor een daadwerkelijke beëindiging van de afvalverwerkingsovereenkomst met een derde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiende uit afvalverwerkingsovereenkomsten met derden.
10.5 De opdrachtgever staat ervoor in dat zaken van de opdrachtgever waaraan of waarmee werkzaamheden worden verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn.
10.6 Regio-rolcontainer treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren.
10.7 Regio-rolcontainer  heeft met betrekking tot de dienstverlening normen vastgesteld. De controle op het handhaven dan wel naleven van de normen zal vanwege Regio-rolcontainer gebeuren. Het staat de opdrachtgever vrij zelf een controle in te stellen.

11. Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Regio-rolcontainer zijn toe te rekenen.
11.2 Onder overmacht aan de zijde van Regio-rolcontainer zullen mede zijn begrepen; overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, (burger)oorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt of onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van Regio-rolcontainer en/of derden waarop Regio-rolcontainer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en/of andere storingen in het bedrijf van Regio-rolcontainer , dan wel in de bedrijven van de toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop Regio-rolcontainer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen.
11.3 Regio-rolcontainer heeft ook dan het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Regio-rolcontainer de overeenkomst had moeten nakomen.
11.4 Tijdens overmacht aan de zijde van Regio-rolcontainer worden de leverings- en andere verplichtingen van Regio-rolcontainer opgeschort.

12. Aansprakelijkheid van Regio-rolcontainer

12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Regio-rolcontainer, is Regio-rolcontainer niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Regio-rolcontainer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Regio-rolcontainer of van personen waarvoor Regio-rolcontainer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
12.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van Regio-rolcontainer op grond van artikel 12.1, vrijwaart de opdrachtgever Regio-rolcontainer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
12.3 Regio-rolcontainer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de beheerinrichting afval- en reststoffen weigert. Deze afval- en reststoffen zullen in een dergelijk geval aan de opdrachtgever worden teruggegeven, waarbij alle daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.
12.4 Regio-rolcontainer is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Regio-rolcontainer .

13. Aansprakelijkheid van opdrachtgever

13.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem en/of zijn ondergeschikten toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de eigendommen van Regio-rolcontainer en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen die door of vanwege opdrachtgever aan Regio-rolcontainer gegeven zijn.
13.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade, die het gevolg is van het in strijd met het bepaalde in artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden aanbieden van afval- en reststoffen.
13.3 Het inzamelmiddel komt voor risico van de opdrachtgever, vanaf het moment dat Regio-rolcontainer het ter beschikking stelt aan de opdrachtgever totdat Regio-rolcontainer de inzamelmiddelen weer geladen heeft met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen. Direct nadat inzamelmiddelen als geleverd gelden in de zin van artikel 7.2 draagt de opdrachtgever het risico en is deze aansprakelijk voor vermissing, diefstal van en alle schade, waaronder brand, graffiti en vervuiling, die aan of door de inzamelmiddelen mochten ontstaan. Onverminderd het bepaalde in artikelen 12.1 en 12.2, vrijwaart opdrachtgever Regio-rolcontainer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden, die ontstaan zijn in de periode tussen het ter beschikking stellen en het laden, met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen.
13.4 Bij vermissing, diefstal, of onbruikbaarheid door schade (o.a. door brand) van een gehuurd inzamelmiddel, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor de huurpenningen. De huurovereenkomst kan in een dergelijk geval eerst beëindigd worden op het moment dat de schade door de opdrachtgever aan Regio-rolcontainer voldaan is en het inzamelmiddel door Regio-rolcontainer is vervangen.
13.5 Ingeval van een overeenkomst tot het inzamelen van afval- en reststoffen geschiedt het transport voor rekening van de opdrachtgever, wanneer het transport door of in opdracht van Regio-rolcontainer wordt uitgevoerd. Het transportrisico wordt gedragen door Regio-rolcontainer , tenzij schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden afval- en reststoffen heeft aangeboden, die niet aangeboden hadden mogen worden. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen overeengekomen wijze.

14. Ingebreke blijven en ontbinding

14.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien de opdrachtgever of Regio-rolcontainer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt geliquideerd. Verhuizing van opdrachtgever is geen reden voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.
14.2 Ontbinding op grond van artikel 14.1 is ook toegestaan indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn nakomt.
14.3 De in artikel 14.2 vermelde ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen, tenzij onmiddellijke nakoming geboden is.
14.4 In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht op wiens initiatief of om welke reden dat geschiedt, is de opdrachtgever onverminderd aan Regio-rolcontainer verschuldigd de door deze in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en/of te maken kosten, waaronder de nog niet verschenen (huur)termijnen. Regio-rolcontainer is gerechtigd om deze kosten ineens in rekening te brengen.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen Regio-rolcontainer en de opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is Nederlands recht van toepassing en deze Algemene voorwaarden.
15.2 Geschillen die tussen partijen mochten rijzen zullen bij uitsluitend worden berecht door de rechtbank in het arrondissement te Breda.

16. Algemene bepaling

16.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/ zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Opdrachtgever en Regio-rolcontainer verplichten zich om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.

17. Plaatsing/ ophaalkosten / wissel

17.1 Op iedere rolcontainer opdracht rekent Regio-rolcontainer EUR 0,00 plaatsingskosten, EUR 65,00 ophaalkosten per container per opdracht en 65,00 wisselkosten.

18. Verhuizing opdrachtgever / stoppen bedrijfsactiviteiten


18.1 Indien opdrachtgever verhuisd met de onderneming zal Regio-rolcontainer haar dienstverlening voortzetten op het nieuwe adres, deze wijziging zal door Regio-rolcontainer niet gezien worden als geldige reden om de overeenkomst per direct te stoppen. 
18.2 In het geval dat opdrachtgever stopt met het voeren van het bedrijf zal Regio-rolcontainer vragen naar de uitschrijving van de kvk. Indien deze overgedragen kan worden zal Regio-rolcontainer de overeenkomst voor het huidige kwartaal respecteren en vervolgens in overleg met opdrachtgever een einddatum van de overeenkomst bepalen. 

19. Wijziging ledigingsfrequentie rolcontainer


19.1 Bij aanvang van service overeenkomst zullen opdrachtgever en Regio-rolcontainer een frequentie afspreken op basis van het ledigen van de rolcontainer(s). Het opvoeren van frequentie is ten aller tijden mogelijk. Het verlagen van de frequentie is vervolgens mogelijk tot de frequentie die bij aanvang serviceovereenkomst is overeengekomen.
19.2 Het verlagen van de afvoer frequentie kan maximaal 1x per jaar uitgevoerd worden. Met een minimum van lediging 1x per 4 weken. 

 

 

 

Vaste tarieven Vanaf 5,- euro per maand
Vaste tarieven All-in tarieven
Maandelijks opzegbaar Maandelijks opzegbaar
Maandelijks opzegbaar Binnen 5 werkdagen leverbaar
Snelle levering Gratis plaatsen in heel Nederland
Maandelijks opzegbaar Flexibele lediging van de container

Uw offerte

U heeft nog geen producten geselecteerd

Klanten over bedrijfsafvalspecialiast.nl

8.8
Op basis van 7137 reacties

Bekijk alle reviews

“Prima” Anoniem op 08-11-2022
“Op tijd geplaatst en weer op tijd opgehaald.Hartstikke netjes.” mustafa dutar op 05-11-2022
“Zeer tevreden” A van Kasteren op 05-11-2022
“Zeer correct alles klopte volgens de afspraken ” Anoniem op 30-10-2022